Mobil Uygulamamızı İndirmek İçin, Yunus Online Mobil Tıklayınız
Sesli Arama
Kategoriler
Markalar
Ürünler

YUNUS MARKET İŞLETMELERİ TİCARET A. Ş. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 


Hedef Kitle: Yunus Market İşletmeleri Ticaret A. Ş. tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler 


Hazırlayan: Yunus Market İşletmeleri Ticaret A. Ş. Kişisel Verilerin Korunması Komitesi 


Versiyon: 1.0 


Onaylayan: Yunus Market İşletmeleri Ticaret A. Ş. Yönetimi tarafından onaylanmıştır. 


İÇİNDEKİLER 

1. GİRİŞ 

1.1. Amaç 

1.2. Kapsam  

1.3 . Dayanak 

1.4 . Tanımlar


2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 53.5. Kişisel Verilerin Aktarılması


4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ


5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER  


6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI


7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

7.3. Yunus Market’in Başvurulara Cevap Vermesi

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

7.6. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler


8. YÜRÜTME 


9. YÜRÜRLÜK ve İLANI


EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

EK 2- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma AmaçlarıYUNUS MARKET İŞLETMELERİ TİCARET A. Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI 

1.  GİRİŞ


Yunus Market İşletmeleri Ticaret A. Ş. (Bundan sonra “Yunus Market” olarak anılacaktır); toptan ve perakende marketçilik hizmeti vermektedir.


Yunus Market yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Yunus Market Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Yunus Market organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Yunus Market bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. 


1.1. Amaç

Bu Politikanın amacı; Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, Yunus Market organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Yunus Market, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. İş ortakları, yetkililer ve çalışanların Kanun süreçlerine uyumları için; gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.1.2. KapsamPolitika, Yunus Market iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.


1.3. Dayanak

Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, Borçlar Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçların Önlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. 1.4 . Tanımlar


Açık rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.


Başvuru Formu Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.


İlgili kullanıcı Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir. İmha Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.


Kayıt ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.


Kişisel veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.


Kişisel verilerin işlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.


Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi. Kişisel veri sahibi Kişisel verileri Yunus Market tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.


Kişisel verilerin silinmesi Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz halegetirilmesi.


Kişisel verilerin yok edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.


Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu


Kurum Kişisel Verileri Koruma Kurumu


Özel nitelikli kişisel veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ilebiyometrik ve genetik verileri.


Periyodik imha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.


Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.


Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.


Veri sahibi / İlgili kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.


Veri sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.


Veri Temsilcisi Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişidir.


Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik


2.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI


2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Yunus Market; kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır.

Yunus Market; Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.


2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin KorunmasıÖzel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. 


2.3.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

Yunus Market; kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için; Yunus Market gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu

Yunus Market yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.


3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.                                           


i.      Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme    

Kişisel veriler; iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.                                          

ii.     Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Olmasını Sağlama    

İşlenen kişisel veriler, güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.                                        

iii.    Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme    

Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir.                                        

iv. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma    

Kişisel veriler; iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.                                          

v. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme


Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle; ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.


3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.                                           

i.      Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

     Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.                                        

ii.    Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

a.   Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi    

Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

b.  Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması    

Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

c.  Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması    

Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

d.  Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi    

Yunus Market hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

e.  Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi    

Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler; alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

f.  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması     

Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

g.  Meşru Menfaat     

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, Yunus Market meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.


3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Yunus Market özel nitelikli kişisel verileri; Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:                                                                  

i. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.                                          

ii. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.


3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Yunus Market; kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.3.5. Kişisel Verilerin AktarılmasıYunus Market; kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Yunus Market aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

i.    Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte; aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

a.  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b.  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

c.  Yunus Market `in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d.  Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,

e.  Yunus Market`in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

f.    Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Yunus Market`in meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,

g.  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.


Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere; yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere; mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin AktarılmasıÖzel nitelikli kişisel veriler; Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

a.  Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler; kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

b.  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.


4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ Yunus Market idari işler, muhasebe ve finans, insan kaynakları, satış ve pazarlama, planlama, satınalma ve bilgi işlem iş süreçlerinde; çalışan adayı, çalışan, stajyer, hissedar/ortak, ürün veya hizmet alan kişi, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet satan kişi ve ziyaretçiden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına bağlı olarak işlenmektedir. Veri kategorilerine göre işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde Yunus Market`in alanında bildirilmektedir.Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre; Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar, tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile belirlenen amaçlarla (Ek-2) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelere, kişisel veri aktarımı söz konusu değildir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLERYunus Market; Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Yunus Market bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.


6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASIYunus Market, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. Yunus Market, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.


7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

7.1. Kişisel Veri Sahibinin HaklarıKişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:                                           

i.   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,                                          

ii.   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,                                        

iii.    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,                                        

iv.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,                                          

v.   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,                                        

vi.    Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,                                      

vii.    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,                                    

viii.   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını KullanmasıKişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle Yunus Market`e iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurarak Yunus Market`e başvurabilir. Başvuru formu örneği www.yunusmarket.com.tr adresimizde mevcuttur.

7.3. Yunus Market`in Başvurulara Cevap VermesiYunus Market, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Yunus Market`e iletilen talepler; en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun ReddedilmesiYunus Market; başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:i.    Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,ii.  Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,iii. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,iv. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,v.  Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,vi. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,vii.   Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,viii. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,ix. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,x.  Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,xi. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma HakkıKanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Yunus Market`in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir. 

7.6. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek BilgilerYunus Market, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Yunus Market, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


8. YÜRÜTMEPolitika Yunus Market Yönetimi tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” ile sağlanmaktadır. İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Çalışanlar İçin Aydınlatma, Açık Rıza ve Gizlilik Muvafakatnamesi”, “Çalışan Adayları İçin Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri”, “Ürün veya Hizmet Alan Kişiler İçin Aydınlatma Metni”, “Stajyerler İçin Aydınlatma Metni”, “Tedarikçi Çalışanı İçin Aydınlatma Metni”, “Tedarikçi Yetkilisi İçin Aydınlatma Metni”, “Ürün veya Hizmet Satan Kişi İçin Aydınlatma Metni”, “Hissedar/Ortak İçin Aydınlatma Metni”, “Ziyaretçi İçin Aydınlatma Metni”, “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metinleri”, “İletişim Formu Aydınlatma Metinleri” ve “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” ile gerçekleştirilmektedir. Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Yunus Market Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.


9. YÜRÜRLÜK ve İLANIPolitika, www.yunusmarket.com.tr adresimizde yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler Yunus Market`in internet sitemizde yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer. 


EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler                   

Veri Kategorileri Kişisel Veri Kimlik Ad, Soyad Anne - Baba Adı Doğum Tarihi Doğum Yeri Medeni Hali TC Kimlik No Cinsiyet Bilgisi Tabiyet Sürücü Belgesi SRC Belgesi Psikoteknik Belgesi İmza İletişim Adres E Posta Adresi İletişim Adresi Telefon No Özlük Bordro Bilgileri Disiplin Soruşturması İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları Özgeçmiş Bilgileri Performans Değerlendirme Raporları Askerlik Durumu Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler Dava dosyasındaki bilgiler Müşteri İşlem Çağrı Merkezi Kayıtları Fatura Bilgileri Sipariş Bilgisi Senet Bilgileri Çek Bilgileri Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera Kayıtları Çalışan Giriş-Çıkış Kayıt Bilgileri İşlem Güvenliği IP Adres Bilgileri Finans Banka Hesap Numarası Bilgileri IBAN Numarası Bilgileri Kredi Kartı Bilgileri Mesleki Deneyim Diploma Bilgileri Gidilen Kurs Bilgileri Meslek İçi Eğitim Bilgileri Öğrenim Bilgileri Sertifikalar Kullanılan Ofis Araç-Gereç Bilgileri Kullanılan Bilgisayar Programı Bilgileri Market Sektörü Tecrübe Bilgileri Pazarlama Çerez Kayıtları Anket Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf Sağlık Bilgileri Kan Grubu Bilgisi Kişisel Sağlık Bilgileri Test Sonuçları Muayene Verileri Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler İstirahat Raporları Aile Bilgileri Çocuk Sayısı Çocuk İsim-Yaş-TC Kimlik No-Eğitim Durumu Bilgisi Doğum ve Ölüm Bilgileri Eş İsim-TC Kimlik No-Çalışma ve Gelir Bilgileri Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin İsim-Akrabalık Derecesi ve Yaş Bilgileri Çalışma Verisi Önceki Çalıştığı İşyeri ve Görev Bilgileri Önceki İşe Giriş-Çıkış Tarihi Önceki İşten Ayrılma Nedeni Referans Bilgileri Sigorta BES Verileri Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri


EK 2- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Yunus Market; Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak çalışan adayı, çalışan, ürün veya hizmet alan kişi, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet satan kişi ve ziyaretçiden oluşan kişilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir.  Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri Yunus Market`in faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore Yunus Market`den  bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan ilgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren kişi, kurum veya kuruluşları Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı Tedarikçiler Yunus Market`e veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar Yunus Market`in mal ve hizmet tedarik etme amacıyla sınırlı İş Ortakları Yunus Market ile ortak iş veya faaliyet yürütüen kişi ve kuruluşlar Yürütülen iş veya faaliyetin amacıyla sınırlı İştirakçiler ve Bağlı Ortaklıklar Yunus Market`in iştirakçisi veya bağlı ortaklığı olan kişi ve kuruluşlar Ortaklık kapsamında yürütülen faaliyetle sınırlı